POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016,

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web asfis.com (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per ASFIS DUODA, S.L., amb domicili per a l’exercici de drets a CL DUODA, S/N, – 08020 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@asfis.com.

Finalitats del tractament

  • Mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis, quan així ens ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
  • Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
  • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, en cas que ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
  • Obtenir informació sobre l’ús del lloc web, analitzant el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a ta fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en els processos de selecció oberts en aquell moment., En cas que la seva candidatura no resulti seleccionada, es conservaran les seves dades durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva participació en futurs processos de selecció.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.

Les dades estadístiques derivades de l’anàlisi del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit adreçat a CL DUODA, S/N, – 08020 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@asfis.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 14 anys d’edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, l’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part del RESPONSABLE i que les notícies publicades sobre els productes i serveis oferts pel RESPONSABLE apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb el RESPONSABLE, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, éssent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquestes.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, ASFIS DUODA, S.L. (ASFIS DUODA, S.L.), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web asfis.com.

Denominació: ASFIS DUODA, S.L.

Domicili: CL DUODA, S/N 08020 BARCELONA

Telèfon: 934980131

Mail: info@asfis.cat

CIF: B61826913

Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona Volum 31260, Foli 202, Full B192184

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a ASFIS DUODA, S.L. o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comercials contingudes en aquest lloc web pertanyen a ASFIS DUODA, S.L., o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de ASFIS DUODA, S.L. o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de ASFIS DUODA, S.L. o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa. Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

ASFIS DUODA, S.L., no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

ASFIS DUODA, S.L. es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

ASFIS DUODA, S.L. no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per ASFIS DUODA, S.L., per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Acepto
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales proporcionados por usted a través del sitio web asfis.com (en adelante el sitio web), serán tratados en los siguientes términos:

Responsable del tratamiento

Los datos personales recabados a través de este sitio web serán tratados por ASFIS DUODA, S.L., con domicilio para el ejercicio de derechos en CL DUODA, S/N, - 08020 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@asfis.com.

Finalidades del tratamiento

  • Informarle acerca de nuestros productos y servicios, cuando así lo solicite a través de los formularios del sitio web o por correo electrónico.
  • Dar contestación y gestionar sus consultas, comentarios y sugerencias, en su caso.
  • Gestionar su participación en presentes y futuros procesos de selección, cuando nos haga llegar sus datos (incluido su currículo) con dicha finalidad.
  • Con la finalidad de obtener información del uso del sitio web, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, el RESPONSABLE utiliza información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet que no permite identificar al interesado en ningún momento.

Legitimación

Consentimiento. Los datos personales obtenidos a través de los formularios del sitio web serán tratados únicamente en base al consentimiento otorgado por el interesado, a través de la aceptación de la casilla dispuesta para tal fin. Este consentimiento puede ser retirado en cualquier momento.

Interés legítimo del responsable. La información estadística obtenida del sitio web será tratada en base al interés legítimo del responsable. Esta información no permite identificar al usuario.

Destinatarios

Los datos personales obtenidos a través del sitio web no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.

Conservación

Los datos personales facilitados por el usuario para recibir comunicaciones comerciales, serán conservados mientras el interesado no solicite su supresión o retire su consentimiento.

Cuando el usuario envíe sus datos personales para participar en procesos de selección del RESPONSABLE, los datos serán tratados para participar en presentes procesos de selección, y si no fuera seleccionado, se conservarán sus datos personales durante un periodo de dos años con el fin de poder contar con su participación en futuros procesos.

Cuando el usuario envíe sus datos para contactar con el RESPONSABLE, realizar consultas o sugerencias, los datos se conservarán mientras sea necesario para tal fin y puedan derivarse responsabilidades del tratamiento. Datos de tráfico, estadísticos y visitas web: los datos serán conservados durante el plazo de tres años.

Derechos

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, mediante escrito acompañado de documento oficial que le identifique dirigido a ASFIS DUODA, S.L. CL DUODA, S/N, - 08020 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@asfis.com. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Política de protección de menores

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 14 años.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.

El RESPONSABLE recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún producto.

También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.

Tratamiento derivado del uso de las redes sociales

Al seguir nuestro perfil en las redes sociales consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales conforme a la política de privacidad de la correspondiente red social. Igualmente, consiente expresamente el acceso del RESPONSABLE al tratamiento de sus datos contenidos en su perfil y que las noticias publicadas sobre cualquier producto del RESPONSABLE aparezcan en su muro. Su petición para conectar, implica necesariamente su consentimiento para los tratamientos señalados, siendo esta la base legal del tratamiento. Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su oposición o retire su consentimiento, pudiendo retirar este en cualquier momento.

Los comentarios y contenidos publicados en las redes sociales se convertirán en información pública, por lo que los usuarios deberán tener especial cautela cuando decidan compartir su información personal. El RESPONSABLE no se hace responsable por la información que los usuarios incorporen en la página. No obstante, las personas cuyos datos personales se encuentren publicados o estén incluidos en comentarios, podrán solicitar al RESPONSABLE la cancelación de los mismos.

Identificación

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, ASFIS DUODA, S.L. (ASFIS DUODA, S.L.), le informa que los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular del sitio web asfis.com.

Denominación: ASFIS DUODA, S.L.

Domicilio: CL DUODA, S/N 08020 BARCELONA

Teléfono: 934980131

Email: info@asfis.cat

CIF: B61826913

Inscripción registral: Registro Mercantil de Barcelona Tomo 31260, Folio 202, Hoja B192184

Propiedad intelectual e industrial

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en este sitio web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a ASFIS DUODA, S.L. y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de ASFIS DUODA, S.L..

El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de ASFIS DUODA, S.L., salvo que se establezca expresamente lo contrario.

Condiciones de uso

El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros productos.

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o comunicación.

ASFIS DUODA, S.L., no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.

Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.

ASFIS DUODA, S.L. no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.

Enlaces a otras webs

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni controladas por ASFIS DUODA, S.L., por ello, no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están cubiertas por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.

Legislación aplicable y competencia jurisdiccional

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.

Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento, el usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones recogidas en este Aviso legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de BARCELONA.

Save settings
Cookies settings